Softlink 1909036

c't 9/2019, p.36

Windows makkelijker bedienen

Registersleutel voor het uitschakelen van de schermvergrendeling

Registersleutel Windows-fotoweergave gebruiken

Besturingssysteemfuncties

ToetsencombinatieWindowsWindowsWindowsActie
78.110
Alt+Shiftxxxwisselt tussen de invoertalen
Windows-toetsxxxroept Startmenu/Startbalk op; door te typen begint het zoeken
Windows+Axopent het informatiecentrum
Windows+Exxxopent Windows Verkenner
Windows+Fxxopent zoeken naar bestanden en mappen
Windows+Ctrl+Fxxxopent zoeken naar computers
Windows+Gxwisselt tussen de gadgets op de sidebar
Windows+Ixxopent de Instellingen
Windows+Kxxverbinding met apparaten maken
Windows+Lxxxvergrendelt de desktop
Windows+Oxxvergrendelt het automatisch draaien van het scherm
Windows+Pxxxdialoog voor het uitbreiden van het scherm naar andere monitoren
Windows+Qxactiveert Cortana
Windows+Rxxxopent de dialoog Uitvoeren
Windows+Sxactiveert het zoekveld
Windows+Uxxopent de instellingen voor Toegankelijkheid
Windows+Uxopent de instellingen voor Toegankelijkheid
Windows+Wxzoeken in de Instellingen
Windows+Wxopent de Windows-Ink-werkruimte (vanaf versie 1607)
Windows+Xxxopent het administratormenu
Windows+spatiexbrengt sidebar en gadgets naar de voorgrond
Windows+spatiexxschakelt tussen de geïnstalleerde invoertalen
Windows+Ctrl+spatiexxterug naar de laatst gebruikte invoertaal
Windows+Alt+Enterxxopent het Media Center
Ctrl+Alt+Delxxxdialoog met snelkoppelingen naar vergrendelen, andere gebruiker, afmelden en meer
Ctrl+Escxxxopent startmenu/startbalk
Ctrl+Shift+Escxxxopent Taakbeheer
Windows+F1xxxWindows-help (Windows 10: browser met Bing)
Alt+Shift(links)+Numxxxtoetsenbordmuis aan/uit
Windows+Pausexxxopent Configuratiescherm/Systeem
Windows+plusxxxbeeldschermloep (vergroting instellen met Windows+plus en Windows+min, afsluiten met Windows+Esc)

Taakbalk

ToetsencombinatieWindowsWindowsWindowsActie
78.110
Klikxxxstart het programma dan wel gaat er naartoe
Shift+klik/klik met muiswieltjexxxstart het programma dan wel een andere instantie ervan
Ctrl+Shift+klikxxxstart het programma als administrator
Rechtsklikxxxopent het snelmenu
Shift+Rechtsklikxxxsysteemmenu van programma, bij gegroepeerde taken het venstermenu
Ctrl+Klik op groepxxxwisselt tussen de vensters van een groep
Windows+Txxxwisselt tussen de taken op de taakbalk
Windows+1/2/3/...xxxstart het 1e/2e/3e/... programma op de taakbalk dan wel haalt het naar de voorgrond
Windows+Alt+1/2/3/...xxxopent de spronglijst van het 1e/2e/3e/... programma op de taakbalk
Windows+Shift+1/2/3/...xxxstart een nieuwe instantie van het 1e/2e/3e/... programma op de taakbalk
Windows+Ctrl+Shift+1/2/3/...xxxstart het 1e/2e/3e/... programma op de taakbalk als administrator
Windows+Bxxxga naar het informatiedeel van de taakbalk (naast de klok)

Vensterbeheer

ToetsencombinatieWindowsWindowsWindowsActie
78.110
Windows+Dxxxlaat de desktop zien; weer terug door nog een keer te drukken
Windows+Mxxxminimaliseert alle minimaliseerbare vensters; terug met Windows+Shift+M
Alt+spatiexxxroept het systeemmenu van het actieve venster op
Alt+F4xxxsluit het actieve venster
Windows+ ,xxtijdelijke blik op het desktop (peek)
Windows+links/rechtsxxxvensters op de linker/rechter schermhelft inpassen; met nog een keer drukken verschuiven ze naar de volgende monitor
Windows+omhoogxxxwisselt de venstertoestand van geminimaliseerd via normaal naar maximaal
Windows+omlaagxxxwisselt de venstertoestand van gemaximaliseerd via normaal naar minimaal
Windows+Shift+links/rechtsxxxverplaatst het actuele venster naar de vorige/volgende monitor
Windows+Shift+omhoogxxxvergroot het actieve venster tot aan de boven- en onderrand; de breedte blijft gelijk
Windows+Homexxxminimaliseert alle fenster met uitzondering van het actieve
AltGr + ↓xzet het scherm op zijn kop
AltGr + ↑xzet het scherm weer normaal
AltGr + ← bzw.xdraait het scherm 90° linksom respectievelijk rechtsom

Switchen tussen vensters

ToetsencombinatieWindowsWindowsWindowsActie
78.110
Alt+Escxxxwisselt meteen tussen alle geopende vensters
Alt+Tabxxxtoont overzicht van alle geopende vensters
Alt+Ctrl+Tabxomschakelen tussen de vensters met Flip 3D
Windows+Tabxwisselt tussen alle geopende vensters
Windows+Tabxwisselt tussen apps (apps, niet desktopprogramma's)
Windows+Tabxopent taakoverzicht
Windows+Ctrl+Dxmaakt een nieuwe virtuele desktop
Windows+Ctrl+links/rechtsxgaat naat vorige/volgende desktop
Windows+Ctrl+F4xsluit de actuele desktop

Standaard toetsencombinaties in programma's

ToetsencombinatieActie
Alt / F10wisselt naar menu- respectievelijk ribbonbalk
Ctrl+Aalles selecteren
Ctrl+C / Ctrl+Insertkopiëren
Ctrl+Fzoeken
Ctrl+V / Shift+Insertinvoegen
Ctrl+Xknippen
Ctrl+Zlaatste actie ongedaan maken (en die actie weer opnieuw uitvoeren met CtrlY)
F1help
Ctrl+F4sluit het actieve document, maar niet het programma
Shift+F10 / rechtskliksnelmenu

Screenshots

ToetsencombinatieWindowsWindowsWindowsActie
78.110
PrtScnxxxscreenshot van de hele desktop naar het klembord kopiëren
Alt+PrtScnxxxscreenshot van het actieve venster naar het klembord kopiëren
Windows+PrtScnxxscreenshot als PNG-bestand in %userprofile%\Pictures\Screenshots zetten
Windows+zachterxxscreenshot als PNG-bestand in %userprofile%\Pictures\Screenshots zetten (met 'zachter' bedoelen we de hardwareknop van bijvoorbeeld een Surfac)

Verkenner

ToetsencombinatieWindowsWindowsWindowsActie
78.110
Shift+rechtsklikxxxuitgebreid snelmenu
Ctrl+Exxxwisselt naar zoekveld
Windows+Exxxopent een nieuw Verkenner-venster
Ctrl+Nxxxopent een nieuwe instantie van het huidige Verkenner-venster
Ctrl+Shift+Nxxnieuwe submap aanmaken in de weergegeven map
Alt+Pxxxschakelt de voorbeeldweergave in en uit
Alt+Shift+Pxxxschakelt de detailweergave in en uit
Ctrl+Wxxxsluit het actieve Verkenner-venster
Alt+Enterxxxeigenschappen van het geselecteerde object
F2xxxgeselecteerde element hernoemen
F3xxxwisselt naar zoekveld
F4xxxwisselt naar adresbalk
F5xxxbijwerken van de weergave
F11xxxvolledige-scherm-modus
Alt+linksxxxterug naar de laatst bezochte map, met Alt+rechts weer in de andere richting
Alt+omhoogxxxeen maplaag naar boven gaan
Del/Ctrl+Dxxxgeselecteerde element in de prullenbak stoppen
Shift+Delxxxgeselecteerde element zonder de omweg via de prullenbak definitief verwijderen
+ (cijferblok)xxxbreidt de geselecteerde map uit in de boomstructuur
– (cijferblok)xxxklapt de geselecteerde map in de boomstructuur in
x (cijferblok)xxxbreidt de geselecteerde map en alle submappen uit in de boomstructuur
Ctrl++ (cijferblok)xxxkolombreedte bij de detailweergave optimaliseren
Ctrl+Shift+cijferxxwisselt de weergave (bijvoorbeeld 1 voor 'Extra grote pictogrammen' en 6 voor 'Details')
Ctrl+muiswielxxxwisselt tussen de weergaves