AI

AI

Op deze pagina kun je alles lezen over wat met kunstmatige intelligentie (AI) te maken heeft. Denk hierbij aan hoe AI werkt maar ook aan hoe je zelf AI kunt gebruiken voor verschillende doeleinden.Wat is de betekenis van AI?

AI staat voor Artificiële Intelligentie (oftewel kunstmatige intelligentie). Het verwijst naar het vermogen van computersystemen om mensachtige intelligentie na te bootsen en taken uit te voeren die normaal gesproken menselijke intelligentie vereisen. Kunstmatige intelligentie omvat verschillende technieken en benaderingen, waaronder machine learning, neurale netwerken, natuurlijke taalverwerking en expertsystemen.

Het doel van AI is om computersystemen in staat te stellen te leren, redeneren, problemen op te lossen en beslissingen te nemen op een manier die vergelijkbaar is met menselijke intelligentie. Met AI kunnen computers gegevens en patronen analyseren, menselijke spraak en tekst begrijpen, beelden en video’s verwerken, autonome beslissingen nemen en zelfs menselijke emoties herkennen.

Hoe kun je AI gebruiken?

AI-tools, waaronder generatieve AI-tools zoals ChatGPT en Google Gemini, zijn veelzijdig inzetbaar. Ze genereren tekst op basis van menselijke input (of prompts) en zijn bruikbaar voor interactief leren, feedback geven, onderzoeksvragen formuleren en scriptiestructuren ontwikkelen. Bovendien kunnen deze tools tekst parafraseren, samenvatten en grammaticale en interpunctiefouten opsporen.

Waar kun je AI voor gebruiken?

AI wordt tegenwoordig op veel gebieden toegepast, zoals gezondheidszorg, financiën, transport, beveiliging, automatisering, gaming en meer. Het heeft het potentieel om nieuwe mogelijkheden te bieden en efficiëntie te vergroten in verschillende sectoren van de samenleving.

Zo kun je zelf bijvoorbeeld ChatGPT gebruiken voor verschillende doeleinden zoals het schrijven van een samenvatting van een tekst.

Waar kun je AI voor gebruiken

Wat voor soorten AI zijn er?

Er zijn verschillende soorten AI die op verschillende manieren kunnen worden ingedeeld. Hier zijn enkele veelvoorkomende categorieën van AI:

 • Narrow AI (ook wel bekend als specifieke AI of zwakke AI): Dit type AI is ontworpen om specifieke taken uit te voeren en is beperkt tot een specifiek domein. Bijvoorbeeld spraakherkenningssystemen, beeldclassificatie-algoritmen en aanbevelingssystemen. Narrow AI is zeer goed in het uitvoeren van specifieke taken, maar het mist de algemene intelligentie van een mens.
 • General AI (ook wel bekend als sterke AI of algemene AI): Dit type AI zou in staat zijn om elke intellectuele taak uit te voeren die een mens kan doen. General AI zou in staat zijn om te redeneren, te leren en taken uit te voeren in verschillende domeinen. Op dit moment bestaat er nog geen echte General AI, maar het is een doelstelling binnen de AI-onderzoeksgemeenschap.
 • Machine Learning (ML): Machine Learning is een subset van AI die zich richt op het ontwikkelen van algoritmen en modellen die automatisch kunnen leren en verbeteren van ervaring zonder expliciet geprogrammeerd te worden. Het maakt gebruik van statistische technieken om patronen in gegevens te identificeren en voorspellingen of beslissingen te genereren.
 • Deep Learning: Deep Learning is een subveld van Machine Learning dat gebruikmaakt van neurale netwerken met meerdere lagen om complexe taken uit te voeren. Het simuleert de werking van het menselijk brein door informatie door meerdere lagen van neuronen te laten stromen, waarbij elke laag abstractere functies leert. Deep Learning heeft opmerkelijke resultaten behaald op gebieden zoals beeld- en spraakherkenning.
 • Reinforcement Learning: Reinforcement Learning (versterkend leren) is een type machine learning waarbij een algoritme leert door interactie met een omgeving. Het ontvangt feedback in de vorm van beloningen of straffen op basis van zijn acties en past zijn gedrag aan om de totale beloning te maximaliseren. Dit type leren wordt vaak gebruikt in robotica en gaming.

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van AI-categorieën. De AI-technologie evolueert snel, en er kunnen nieuwe categorieën en benaderingen ontstaan naarmate het onderzoek en de ontwikkeling vorderen.Wat zijn de risico’s van AI?

Artificial Intelligence (AI) biedt vele voordelen en mogelijkheden, maar er zijn ook enkele risico’s verbonden aan de ontwikkeling en toepassing ervan. Hier zijn enkele belangrijke risico’s van AI:

 • Gebrek aan transparantie: Bij complexe AI-systemen, zoals neurale netwerken, is het vaak moeilijk om te begrijpen hoe ze tot bepaalde conclusies komen. Dit gebrek aan transparantie kan leiden tot wantrouwen en het moeilijk maken om verantwoording af te leggen voor beslissingen die door AI worden genomen.
 • Vooringenomenheid en discriminatie: AI-systemen leren vaak van historische gegevens, die onbedoelde vooroordelen en discriminatie kunnen bevatten. Als deze vooroordelen niet worden aangepakt, kan AI bijvoorbeeld ongelijke behandeling in wervingsprocessen, kredietverlening of rechtssystemen versterken.
 • Veiligheidsrisico’s: AI-systemen kunnen kwetsbaar zijn voor kwaadwillende aanvallen en manipulatie. Als kwaadwillende actoren erin slagen om AI-systemen te misleiden of te kapen, kunnen de gevolgen ernstig zijn, vooral als AI wordt gebruikt in kritieke infrastructuur, zoals autonome voertuigen of medische apparatuur.  Denk hierbij bijvoorbeeld aan het gebruiken van ChatGPT om malware mee te programmeren.
 • Werkloosheid en economische ongelijkheid: AI zoals ChatGPT heeft een potentieel disruptief om bepaalde taken en banen over te nemen, wat kan leiden tot werkloosheid en economische ongelijkheid als niet iedereen gelijke toegang heeft tot bijscholing en omscholing.
 • Verlies van menselijke vaardigheden: Als AI-systemen taken overnemen die voorheen door mensen werden uitgevoerd, bestaat het risico dat menselijke vaardigheden en kennis verloren gaan. Dit kan leiden tot een afhankelijkheid van AI en het vermogen van mensen om bepaalde taken uit te voeren beperken.
 • Privacy en beveiliging: AI-systemen verwerken vaak grote hoeveelheden gegevens, wat privacy- en beveiligingsrisico’s met zich meebrengt. Als AI-systemen niet goed worden beschermd, kan dit leiden tot het lekken of misbruiken van gevoelige informatie.

Het is belangrijk om deze risico’s te erkennen en aan te pakken bij de ontwikkeling en implementatie van AI, om ervoor te zorgen dat AI op een verantwoorde en ethische manier wordt gebruikt en de potentiële negatieve gevolgen worden geminimaliseerd.Wat kan een AI niet?

Hoewel AI veel indrukwekkende prestaties heeft geleverd en in staat is om op veel gebieden menselijke capaciteiten te evenaren of zelfs te overtreffen, zijn er nog steeds enkele dingen die AI momenteel niet kan:

 • Creativiteit: Hoewel AI-systemen in staat zijn om kunstwerken, muziek en literatuur te genereren, wordt hun creativiteit vaak beperkt door de input en instructies die ze ontvangen. Ze missen nog steeds de originele en vernieuwende denkwijze die menselijke creativiteit kenmerkt.
 • Emotionele intelligentie: AI heeft geen echte emoties of het vermogen om menselijke emoties volledig te begrijpen. Hoewel AI kan worden geprogrammeerd om emoties te herkennen en bepaalde emotionele reacties te simuleren, ontbreekt het hen aan de diepgaande emotionele ervaring en intuïtie van mensen.
 • Algemeen begrip: AI blinkt uit in het analyseren en verwerken van grote hoeveelheden gegevens, maar het ontbreekt nog steeds aan een echt begrip van de betekenis achter de informatie. AI kan veel informatie verwerken, maar het ontbreekt aan de contextuele en intuïtieve kennis die mensen hebben om complexe situaties te begrijpen.
 • Moreel redeneren: AI-systemen missen het morele kompas en ethisch redeneren dat mensen bezitten. Ze zijn afhankelijk van de regels en instructies die aan hen worden gegeven, en kunnen geen complexe ethische dilemma’s of situaties oplossen zonder menselijke sturing.
 • Fysieke menselijke vaardigheden: Hoewel AI systemen zoals robots fysieke taken kunnen uitvoeren, hebben ze niet dezelfde mate van behendigheid, tactiele waarneming en fijne motoriek als mensen. Ze zijn beperkt in hun vermogen om de wereld op dezelfde manier als mensen te verkennen en te manipuleren.

Het is belangrijk op te merken dat AI-technologie zich snel ontwikkelt en dat sommige van deze beperkingen in de toekomst kunnen worden overwonnen of verminderd. Niettemin zijn er nog steeds aspecten van menselijke intelligentie en ervaring die AI momenteel niet kan repliceren.

Is AI betrouwbaar?

De betrouwbaarheid van AI-systemen kan variëren, afhankelijk van verschillende factoren. Over het algemeen kan AI zeer betrouwbaar zijn als het correct wordt ontwikkeld, getraind en gebruikt. AI-systemen kunnen echter ook fouten maken of onbedoeld bevooroordeeld zijn, wat de betrouwbaarheid kan beïnvloeden.

Een belangrijke factor voor betrouwbare AI is de kwaliteit van de trainingsgegevens. Als een AI-systeem wordt getraind met onvolledige, onnauwkeurige of vooringenomen gegevens, kan dit leiden tot onbetrouwbare resultaten. Het is essentieel om AI-systemen te trainen met representatieve en diverse datasets om de betrouwbaarheid te vergroten.

Daarnaast is het belangrijk om de juiste evaluatie- en validatiemethoden toe te passen om de betrouwbaarheid van AI-systemen te beoordelen. Dit omvat het testen van het systeem met onafhankelijke datasets en het analyseren van de prestaties op verschillende metrieken. Door grondige evaluatie kunnen eventuele gebreken of zwakke punten van het AI-systeem worden geïdentificeerd en verbeterd.

Het ontwerpen van AI-systemen met ingebouwde transparantie en interpretatiemogelijkheden kan ook bijdragen aan de betrouwbaarheid. Als gebruikers in staat zijn de beslissingen en redeneringen van een AI-systeem te begrijpen, kunnen ze beter inschatten of het betrouwbaar is voor hun specifieke toepassing.

Tot slot is het belangrijk om ethische overwegingen en verantwoorde praktijken toe te passen bij de ontwikkeling en implementatie van AI. Dit omvat het waarborgen van de privacy en beveiliging van gegevens, het voorkomen van discriminatie en het nemen van verantwoordelijkheid voor de impact van AI-systemen op individuen en de samenleving als geheel.

Hoewel AI-systemen potentieel zeer betrouwbaar kunnen zijn, is het cruciaal om voortdurend toezicht te houden, te blijven leren en verbeteringen aan te brengen om de betrouwbaarheid te waarborgen en mogelijke risico’s te minimaliseren.Welke AI-programma’s zijn er?

Er zijn veel verschillende AI-programma’s beschikbaar, elk met hun eigen specifieke toepassingen en functionaliteiten. Hier zijn enkele voorbeelden van AI-programma’s:

 • Github Copilot: een AI-programmeerassistent dat is ontwikkeld door GitHub, OpenAI en Microsoft.
 • ChatGPT: Dit AI-taalmodel van OpenAI is een voorbeeld van kunstmatige intelligentie dat is gebaseerd op het GPT-3.5-model. Het is ontworpen om mensachtige gesprekken te voeren en kan worden gebruikt voor verschillende taken, zoals het beantwoorden van vragen, het bieden van suggesties en het ondersteunen van gebruikers bij het oplossen van problemen.
 • Google Gemini: een alternatief van Google op ChatGPT van OpenAI.
 • TensorFlow: Dit is een populaire open-sourcebibliotheek voor machine learning. Het biedt een breed scala aan tools, bibliotheken en resources voor het bouwen en implementeren van AI-modellen. TensorFlow wordt veel gebruikt voor taken zoals beeld- en spraakherkenning, natuurlijke taalverwerking en voorspellende analyses.
 • PyTorch: Dit is een ander bekend open-source deep learning-framework. Het biedt flexibele tools en bibliotheken voor het bouwen en trainen van neurale netwerken. PyTorch is vooral populair in de academische wereld en wordt gebruikt voor onderzoek op het gebied van computer vision, natuurlijke taalverwerking en generatieve modellen.
 • IBM Watson: Dit is een AI-platform dat verschillende services en tools biedt voor gegevensanalyse, natuurlijke taalverwerking, beeld- en spraakherkenning en machine learning. Het wordt gebruikt in verschillende sectoren, waaronder gezondheidszorg, financiën en marketing, om complexe analyses en besluitvorming te ondersteunen.
 • Microsoft Azure Cognitive Services: Dit is een verzameling AI-services die ontwikkelaars kunnen gebruiken om intelligentie toe te voegen aan hun applicaties. Het omvat services zoals tekstanalyse, spraakherkenning, beeldanalyse en aanbevelingssystemen. Deze services maken gebruik van geavanceerde machine learning-algoritmen om complexe taken uit te voeren.
 • Topaz Video AI: Tegenwoordig is het een van de video trends om gebruik te maken van AI in video’s en/of videobewerking. Zo maakt bijvoorbeeld deze software gebruik van kunstmatige intelligentie om videomateriaal met een lage resolutie te verbeteren, tussenframes te berekenen en andere fouten te verminderen.
 • Luminar Neo: Deze software gebruikt een tiental AI-gestuurde dialogen, die allemaal de toevoeging “AI” in hun naam hebben. Ze heten bijvoorbeeld Enhance AI, Reexposure AI, Sky AI of Face AI. Sommige AI-functies zijn ook verborgen, zoals de gum, waarvan de naam geen achtervoegsel heeft.

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van AI-programma’s die momenteel beschikbaar zijn. Het veld van kunstmatige intelligentie evolueert voortdurend, en er worden voortdurend nieuwe programma’s en frameworks ontwikkeld om aan verschillende behoeften te voldoen.

Welke AI-chatbots zijn er?

Er zijn verschillende AI-chatbots beschikbaar, ontwikkeld door verschillende bedrijven en organisaties. Hier zijn enkele bekende AI-chatbots:

 • ChatGPT: Deze is ontwikkeld door OpenAI en maakt gebruik van het GPT-3.5-model om conversaties te voeren en vragen te beantwoorden.
 • Mitsuku: Een bekende chatbot die meerdere prijzen heeft gewonnen in de Loebner Prize Turing Test-competitie. Het is ontwikkeld door Steve Worswick en staat bekend om zijn natuurlijke taalverwerking en uitgebreide kennis.
 • Cleverbot: Een AI-chatbot die sinds 1997 is ontwikkeld door Rollo Carpenter. Cleverbot maakt gebruik van machine learning-technieken om gesprekken te voeren en kan leren van de interacties met gebruikers.
 • Xiaoice: Een populaire Chinese chatbot ontwikkeld door Microsoft. Xiaoice is in staat om emotionele gesprekken te voeren en is geïntegreerd in verschillende platforms, zoals WeChat en Skype.
 • Watson Assistant: Een AI-chatbot van IBM die is gebouwd op het Watson-platform. Watson Assistant biedt geavanceerde mogelijkheden voor natuurlijke taalverwerking en kan worden geïntegreerd met verschillende systemen en diensten.
 • Google Assistant: Hoewel Google Assistant meer dan alleen een chatbot is en ook spraakgestuurde interactie ondersteunt, kan het ook in chatvorm communiceren. Het maakt gebruik van geavanceerde AI-technologieën om vragen te beantwoorden en taken uit te voeren.

Dit is slechts een greep uit de vele AI-chatbots die beschikbaar zijn. Elk van deze chatbots heeft zijn eigen unieke kenmerken en functionaliteiten.

AI nieuws en meer

Wil je op de hoogte blijven van AI nieuws of zoek je meer informatie over kunstmatige intelligentie? Houd deze pagina in de gaten, bekijk de AI artikelen hieronder of schrijf je in voor de gratis nieuwsbrief.


Ontvang informatie en tips over AI, schrijf je in voor de gratis nieuwsbrief:

Ontvang elke week het laatste IT-nieuws, de handigste tips en speciale aanbiedingen.Uitgelicht: Spelen met kunstmatige intelligentie

Kunstmatige intelligentie (AI) leek lange tijd een nichetechniek, maar plotseling ontstaan overal toepassingen op basis van zelflerende processen. Dankzij betaalbare hardware, big data en uitgekiende ...

c't 07/2024

Bestel nu